REGULAMIN KONKURSU „MOJE CHWILE Z HERBATĄ”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Moje chwile z herbatą” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Kwiaciarnia Monibelli Monika Jarczewska, adres: Ul. Puławska 41/12, 02-508 Warszawa.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
 • nie jest pracownikiem Kwiaciarni Monibelli;
 • nie jest członkiem rodziny pracownika Kwiaciarni Monibelli.

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 • osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1a;
 • osoba biorąca udział w Konkursie musi umieścić w komentarzu posta konkursowego na fanpage’u Kwiaciarni Monibelli zdjęcie, na którym widnieje między innymi herbata. Kwiaciarnia Monibelli Monika Jarczewska nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na zdjęciach przesłanych przez uczestników konkursu. Zdjęcia przesyłane przez uczestników konkursu nie mogą naruszać ogólnie przyjętych zasad obyczajowych i moralnych;
 • każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie.

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 25 stycznia 2018 roku do 03 lutego 2018 roku (do godziny 23:59:59). Wyłonienie Zwycięzców nastąpi 04 lutego 2018 roku. wyniki konkursu zostaną ogłoszone na ścianie fanpage’u Kwiaciarni Monibelli.

 

 V. NAGRODY I WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

 1. Nagrodami w Konkursie są:
 • pierwsze miejsce: 3 herbaty pakowane po 50 gram;
 • drugie miejsce: 2 herbaty pakowane po 50 gram;
 • trzecie miejsce: 1 herbata 50 gram.Zwycięzcy mogą wybrać herbaty z pośród asortymentu dostępnego w dniu odbioru nagrody w Kwiaciarni Monibelli.

2. Wyboru Zwycięzców dokona właściciel Kwiaciarni Monibelli – Monika Jarczewska.

3. Wybór Organizatora konkursu jest niepodważalny i nie przysługuje prawo do odwołania się od niego.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie nagród niezgodnie z ich przeznaczeniem i ewentualne szkody powstałe w wyniku ich właściwego użytkowania.

5. Warunkiem otrzymania nagrody jest zgłoszenie się zwycięzcy (drogą mailową: kwiaciarnia@monibelli.pl, bądź poprzez messenger Facebook) po kod nagrody a następnie przez osobisty odbiór w Kwiaciarni Monibelli, Ul. Puławska 41/12, 02-508 Warszawa.

 

VI. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem odebrania nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego i adresu niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 3. Organizator Konkursu zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych danych w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.monibelli.pl.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Jednocześnie Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konkurs i jego przebieg.